Bilde av marihøne ytterst på kornstrå

Krav på erstatning ved forsinket eller feil behandling av kreft

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler krav om erstatning for svikt i norsk helsevesen. Erstatningsordningen omfatter både offentlige og private helseinstitusjoner, herunder fastlege. For å ha rett til erstatning må det ha funnet sted en svikt i den medisinske oppfølgningen eller behandlingen. I dette kravet ligger at oppfølgningen eller behandlingen burde ha blitt utført på en annen måte.

Hvert år tilkjenner NPE mange pasienter og deres etterlatte erstatning for svikt i oppfølgning og behandling av kreftsykdom. Svikt kan for eksempel ha skjedd ved at fastlegen har unnlatt å henvise pasienten til videre utredning, prøveresultat kan ha blitt oversett, feiltolket eller forbyttet, eller en henvisning kan ha blitt liggende. Et praktisk eksempel er forsinket diagnostisering av brystkreft. Dersom fastlegen mistenker brystkreft skal pasienten henvises til et eget pakkeforløp for videre utredning. Pakkeforløpet skal sikre forsvarlig utredning innenfor en bestemt frist. Svikt i utredningen kan potensielt få alvorlige følger for pasienten. Konsekvensene av svikten varierer fra for eksempel behov for noe mer behandling, noe lengre sykdomsperiode til alvorlige skader, betydelig nedsatt prognose og dødsfall.

Hva kan du få i erstatning?

Størrelsen på erstatningen varierer betydelig avhengig av de helsemessige og økonomiske konsekvensene av behandlingssvikten. Det er ikke nødvendigvis slik at store skader eller forkortet levetid medfører krav på høy erstatning. Dersom behandlingssvikten medfører dødsfall kan forsørgede etterlatte ha krav på forsørgertapserstatning.

Du kan lese mer om Norsk pasientskadeerstatnings erstatningsutmåling i kreftsaker her.

Utgifter til juridisk bistand

Utgifter til advokatbistand blir dekket i forbindelse med utmålingen av erstatningsbeløpet dersom du får medhold i at vilkårene for erstatning foreligger. Advokatutgifter dekkes også hvis du får medhold i klage til Helseklage/Pasientskadenemnda.

NPE dekker ikke utgifter til juridisk bistand i ansvarsomgangen, dvs. i forbindelse med utredningen av om det foreligger ansvarsgrunnlag. Unntak gjelder dersom skadelidte ikke forstår norsk eller engelsk, eller av helsemessige grunner ikke er i stand til å ivareta sine interesser i saken.

Indem Advokatfirma bistår med krav om erstatning i alle typer pasientskadesaker. Våre advokater har lang erfaring med krav om erstatning i kreftsaker.