Rød blyant på hvit bakgrunn

Lærer fikk fast stilling etter 8 år

En kvinne som hadde jobbet som lærer i 8 år på midlertidige kontrakter, fikk endelig fast ansettelse, etter bistand fra Indem-advokat Gitta Barth.

Kvinnen hadde jobbet på midlertidige ansettelseskontrakter som måtte fornyes hvert skoleår, selv om stillingen som tospråklig lærer var utlyst som fast. Kvinnen hadde krevd fast ansettelse flere ganger de siste årene.

Kommunen avviste kravet med henvisning til opplæringsloven § 10-6. 

De mente at kvinnen ikke oppfylte kvalifikasjonskravet til fast ansettelse. Videre viste de til at arbeidsmiljølovens regler om krav på fast ansettelse etter 4 år, ikke gjelder for midlertidige ansettelser etter opplæringsloven.

Ulovfestet grense for midlertidige stillinger

Vi anførte at kvinnen likevel måtte ha et krav på fast ansettelse, etter ulovfestet rett og rettspraksis. Opplæringsloven kan ikke forstås slik at ansatte med langvarig tjeneste i en kommune skal fratas det grunnleggende stillingsvernet som gjelder for alle andre sektorer i Norge.

Etter praksis fra Høyesterett (Rt-1991-872) kreves tungtveiende hensyn for at en arbeidsgiver skal kunne motsette seg fast ansettelse etter mangeårig tjeneste i kommunen. Midlertidig ansettelser skal ha en ytre tidsgrense, og det følger også av EØS-forpliktelsene at det skal oppstilles en maksimalgrense for antall suksessive midlertidige ansettelser.

Gulating lagmannsrett ga også, i dom av 21.02.17, en morsmålslærer som hadde vært ansatt på midlertidige kontrakter i en kommune i flere år, medhold i krav på fast ansettelse etter de ulovfestede reglene. Morsmålslæreren i lagmannsrettssaken var også ansatt midlertidig med hjemmel i opplæringslovens § 10-6, men lagmannsretten mente at det må legges til grunn at:

[…] det i norsk rett – også i undervisningssektoren – går en øvre grense for hvor lenge man kan ha personell i tidsbegrensede stillinger (…) Lagmannsrettens flertall kan [derfor] vanskelig se at kommunen har en tilstrekkelig interesse i ikke å ansette henne fast.

Er du i en lignende situasjon?

Den aktuelle saken viser at det nytter å stå på kravet om fast stilling, selv for ukvalifiserte lærere som har stått lenge i midlertidige stillinger. Er du i en lignende situasjon, anbefaler vi derfor at du kontakter oss for en vurdering av saken din.