erstatning advokat spesialisert

Har NAV avslått ditt krav om yrkesskadedekning?

Hvis du mener deg utsatt for en arbeidsulykke eller at du er påført en yrkessykdom, er det viktig å melde skaden til NAV så tidlig som mulig. Meldefristen er ett år. Arbeidsgiver er pliktig til å melde skaden eller sykdommen til NAV, men av ulike grunner er det ikke alltid dette følges opp. Frilansere og selvstendige næringsdrivende må selv melde skaden eller sykdommen til NAV. NAV kan godkjenne yrkesskaden eller yrkessykdommen selv om ettårsfristen er oversittet, dersom det er klart at skaden eller sykdommen skyldes yrkesskade og det foreligger særlige grunner til at meldefristen ikke er overholdt.

Noen ganger godkjenner ikke NAV en sykdom eller skade som yrkesskade/-sykdom, selv om lovens vilkår foreligger. Et slik avslag kan bero på misforståelser eller at de faktiske forhold ikke er riktig eller presist nok beskrevet eller dokumentert. I slike tilfeller kan det være lurt å kontakte advokat for å få hjelp til å påklage vedtaket.

Dersom NAV omgjør vedtaket, dekkes vanligvis utgiftene til juridisk bistand fra advokat. Det kan søkes fri rettshjelp dersom din inntekt og formuesgrensene er under de grensene som følger av rettshjelpforskriften.

Pass på at fristen for å påklage vedtaket overholdes, slik at du ikke mister dine rettigheter.

Har du behov for juridisk bistand i forbindelse med NAV? Ta kontakt i dag for en gratis vurdering av om vi kan bistå!