erstatning NAV personskade utgifter stønad advokat

Tilbakebetalingskrav fra NAV

I 2017 krevde NAV tilbakebetalt 864 millioner kroner, fordelt på 40 341 saker. Det feilutbetalte beløpet utgjorde 18% økning fra 2016. Årsaken til økningen i antall tilbakekrevingssaker er at NAV i større grad prioriterer å avdekke og følge opp feilutbetalinger.

Feilutbetalinger kan skyldes systemsvikt hos NAV samt menneskelig svikt hos NAV eller hos mottakeren av beløpet. I noen tilfeller skyldes feilutbetalingen svindel fra vedkommende som har mottatt beløpet. Dersom mottaker forstod eller burde ha forstått at han eller hun ikke hadde krav på utbetalingen, må kravet i de fleste tilfeller betales tilbake. Dersom mottaker derimot ikke forstod eller burde forstått at beløpet var feilutbetalt, kan det hende at det ikke foreligger rettslig grunnlag for krav om tilbakebetaling. Særlig gjelder dette hvis det er NAV som er skyld i feilen.

Som et utgangspunkt foreldes tilbakebetalingskrav tre år etter NAV fikk nødvendig kunnskap om kravet.

Indem Advokatfirma bistår med klager i saker om feilutbetaling. Advokatutgiftene vil bli dekket av NAV dersom det gis medhold i klagesaken. Dersom de økonomiske vilkår foreligger kan det søkes om fri rettshjelp.

Har du behov for juridisk bistand i forbindelse med NAV? Ta kontakt i dag for en gratis vurdering av om vi kan bistå!