Trygde- og helserett

Pleiepenger

Pleiepenger kan ytes til personer som har omsorg for barn som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Med tilsyn menes at barnet ikke kan være alene. Med pleie menes stell, vask, hygiene, forflytning, hjelp i spisesituasjoner, stimulering, opplæring, trening …

Pleiepenger Les mer »

To hender som holder en annen hånd, tilhørende en person som ligger i seng og trenger pleie

Hjelpestønad

Vilkår for rett til hjelpestønad Det er et vilkår for rett til hjelpestønad at du har behov for tilsyn og pleie på grunn av din medisinske tilstand, jf folketrygdloven § 6-4. Hjelpebehovet kan omfatte personlige gjøremål, stimulering, opplæring og trening. …

Hjelpestønad Les mer »

Fem tårn med mynter

Sykepenger

Vilkår for rett til sykepenger Bestemmelsene om sykepenger finner du i folketrygdloven kapittel 8. Det er et vilkår for å ha rett på sykepenger at arbeidsuførheten klart skyldes sykdom eller skade, jf folketrygdloven § 8-4. Det ytes ikke sykepenger ved …

Sykepenger Les mer »