En bil har krasjet inn i en annen bakfra

Klient fikk erstatning etter bilulykke

Indem Advokatfirma bistod en ung kvinne som pådro seg plager med sterk hodepine og migrene etter en bilulykke. Kvinnen var passasjer i en bil som hadde stanset foran et fotgjengerfelt. Mens bilen stod stille ble den påkjørt bakfra av en annen bil som holdt relativt høy fart. Vår klient falt ut av arbeid etter ulykken.

Forsikringsselskapet erkjente ikke ansvar for skaden. Fra forsikringsselskapets side ble det anført at det ikke forelå årsakssammenheng mellom ulykken og vår klients plager. Indem Advokatfirma bragte saken inn for domstolene og det ble innhentet sakkyndigerklæring fra spesialist i nevrologi. Den rettsoppnevnte sakkyndige konkluderte med at det mest sannsynlig forelå posttraumatisk migrene forårsaket av ulykken. Den skaderelaterte medisinske invaliditetsgraden ble anslått til 8 %.

Det ble etter dette inngått forlik mellom vår klient og forsikringsselskapet om et erstatningsoppgjør som omfattet lidt inntektstap og erstatning for fremtidig inntektstap i en omstillingsperiode. Videre fikk kvinnen erstatning for utgifter og tapt hjemmearbeidsevne både i den lidte perioden og i omstillingsperioden.

Det var advokat Hege Narmo som bistod klienten.