Lukket dør

Bør du nekte motpartens sakkyndige adgang til boligen?

Det har ved en rekke anledninger vært stilt spørsmål til uavhengigheten og objektiviteten til sakkyndige takstmenn som vurderer feil og mangler ved boliger som boligkjøpere reklamerer på. Som følge av dette, anbefaler en del advokater at du som boligkjøper nekter takstmannen fra motparten adgang til boligen. Dette er etter vårt syn en uheldig praksis som ikke gagner boligkjøperens sak.

Enhver som får rettet et krav mot seg, vil normalt ønske å undersøke de faktiske forhold ved selvsyn. Dette kan være for å kontrollere at det som påstås å være feil, faktisk stemmer. Det kan også være at man ønsker å se på andre måter å rette feilene på. Ofte vil en annenhåndsvurdering kunne bidra til bedre løsninger på problemet.

Dersom man for eksempel selger en bil, og kjøperen to uker senere påstår at motoren har brent opp og krever et stort prisavslag, vil man naturligvis ønske å kontrollere dette. Likeledes er det med bolighus, der selgeren har en sterk interesse i å se hva som har oppstått. Selgeren har også en rettingsadgang, og vil derfor i de fleste tilfeller kunne kreve å få utbedre feilene for egen regning.

Eierskifteselskapene har de samme rettighetene som selgerne, og kan derfor også kreve å få utbedre feilene.

Får boligkjøperen en dårligere posisjon eller et mindre prisavslag av den grunn? Vi mener ikke det.

Dersom selgers takstmann ikke gjør en objektiv og korrekt vurdering, vil han enkelt bli avslørt på sine vurderinger. Dermed vil selgerens sak ta seg enda dårligere ut. Hvis selgers takstmann gjør en god jobb og kommer med gode løsninger, vil dette gagne alle parter og gi en rimeligere løsning. Det bidrar også til at saker enklere kan løses utenfor domstolene. Hvis takstmannen har nære tilknytninger til selger eller eierskifteselskapene, vil dette bare svekke hans og selskapets troverdighet i retten. Det vil boligkjøper kunne profitere på.

Det er dessuten god grunn for selger til å stille kritiske spørsmål til boligkjøpers takstmann, der man nekter befaring. Tåler ikke boligkjøpers takstmann å bli kontrollert? Har kjøperen noe å skjule, som motparten ikke kan få se? Det er naturlig at det vil bli stilt spørsmål rundt troverdigheten av kjøpers takstmann dersom ingen andre kan få se de faktiske forhold.

Hvis du velger å nekte befaring, er du garantert at selgeren eller selgerens forsikringsselskap ikke kommer til å betale deg noe prisavslag. Du mister også retten på forsinkelsesrenter. Den eneste som vil tjene på en nektelse, er advokaten, som vil kunne skrive mange og lange brev uten at saken kommer noe videre uten at man tar ut søksmål. Det er kostbart. Ved et søksmål vil selger kunne kreve å få adgang til boligen med egne sakkyndige uansett, og du må vente lenge på en løsning.

Selger eller eierskifteselskapet kan imidlertid ikke misbruke sin mulighet til å slippe inn i boligen. Har de først vært inne, bør de se på det som er å se. De kan ikke ukritisk «løpe ned» døren din. Kun dersom helt nye feil oppdages, eller nye faktiske forhold avdekkes, behøver du å slippe dem inn på ny.

Dersom man er åpen og imøtekommende, er vår erfaring at man også oppnår bedre løsninger.

Vi anbefaler at du tidlig i en reklamasjonsprosess tar kontakt med oss i Indem. Da kan du være trygg på at saken er i de beste hender, og at du får et best mulig resultat raskest mulig.