Bilde av kvinne i dress, som holder "Yes" i den ene hånden og "No" i den andre

Fikk etterbetalt arbeidsavklaringspenger for et helt år

Indem Advokatfirma bistod en klient som hadde søkt om arbeidsavklaringspenger sommeren 2020, og fått innvilget denne ytelsen fra søknadstidspunktet.

Våren 2019 hadde imidlertid vår klient vært i kontakt med NAV for å undersøke hvorvidt hun hadde krav på en ytelse fra NAV. Vår klient opplyste til NAV at hun hadde lav inntekt grunnet behov for deltids turnustjeneste i forbindelse med studie i stedet for fulltids turnustjeneste. Årsaken til behovet for deltidsturnus var utfordringer som følge av medfødt cerebral parese. Under en veiledningssamtale med NAV ble det blant diskutert hvorvidt vår klient burde søke om stønad til livsopphold. NAV opplyste imidlertid at hun ikke oppfylte vilkårene for stønad til livsopphold. NAV opplyste herunder ikke om at hun kunne ha rett til arbeidsavklaringspenger. Vår klient forstod det dermed slik at hun ikke hadde rett til ytelse fra NAV.  Omtrent ett år etter henvendelsen til NAV ble vår klient gjort oppmerksom på av en bekjent at det var mulig at hun ville falle inn under reglene for arbeidsavklaringspenger, og hun fremsatte dermed søknad om arbeidsavklaringspenger. Kort tid etter ble søknaden innvilget, med virkningstidspunkt fra sommeren 2020.

Utgangspunktet etter folketrygdloven er at arbeidsavklaringspenger tidligst gis fra det tidspunktet krav ble fremsatt. Det oppstilles imidlertid noen unntak fra denne hovedregelen. Ett av disse unntakene innebærer at en ytelse kan gis for opptil tre år før kravet ble satt frem, dersom årsaken til at krav ikke er satt frem tidligere er at NAV har gitt misvisende opplysninger, se folketrygdloven § 22-13 syvende ledd.

Indem Advokatfirma anførte overfor NAV at vår klients henvendelser til NAV våren 2019, samt den informasjonen NAV allerede hadde om hennes situasjon, ga NAV tilstrekkelig informasjon til å forstå at vår klient hadde krav på arbeidsavklaringspenger allerede fra høsten 2019. NAV hadde dermed ikke overholdt sin veiledningsplikt og vår  klient hadde ikke fått den informasjonen som var nødvendig for å fremsette et formelt krav om arbeidsavklaringspenger. Dersom vår klient hadde fått tilstrekkelig veiledning fra NAV ville hun fremsatt krav om arbeidsavklaringspenger på et tidligere tidspunkt.

Etter å ha mottatt vår klage vurderte NAV saken på nytt. NAV kom til at vår klient hadde fått manglende informasjon om mulige ytelser da hun tok kontakt med NAV våren 2019. Videre kom NAV til at hun fylte vilkårene for å rett til arbeidsavklaringspenger allerede fra høsten 2019. Vår klient ble derfor innvilget arbeidsavklaringspenger, og dette ble etterbetalt for et helt år.

Dersom du har opplevd at manglende eller misvisende veiledning fra NAV har medført at du ikke har søkt og fått en ytelse du mener du har krav på, er du velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.