Arkitektpapirer

Ny teknisk forskrift i kraft 1. juli 2017

Forskriften opphever samtidig forskrift av 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (Tek10).

Formålet med endring av forskriften var å få til et enklere og tydeligere regelverk som også kan bidra til å redusere byggekostnadene. I følge Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, er dette de største forenklingene i Plan- og bygningsloven noen sinne.

I en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier han følgende:

Gjennom mange år har det kommet nye krav, som samlet sett har bidratt til å byråkratisere og øke kostnadene ved boligbygging. – Vi fjerner nå krav og vi lemper på krav – uten at dette skal gå på bekostning av viktige kvaliteter og sikkerhet. I tillegg har forskriften fått en bedre struktur med klarere bestemmelser. Dermed er det lettere å vite hvilke regler som gjelder.

For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge Tek10 eller Tek17.

Oppsummert medfører Tek 17 følgende endringer:

 • Flere pre-aksepterte ytelser gjøres tilgjengelig.
 • Snuareal for rullestol; Snurektangel på min. 1,3 m x 1,8 m er nå et valgfritt alternativ til snusirkel m/diameter på min. 1,5 m i tilgjengelige boenheter. For studentboliger er kravet om snusirkel min. 1,3 m.
 • Nye pre-aksepterte ytelser for brannsikkerhet i bygninger med automatisk slukkeanlegg.
 • Krav til dokumentasjon ved byggeprosjekter er blitt mer tydeliggjort.
 • Der hvor det ikke er fare for oppstuving kan rømningsdør nå slå mot rømningsretningen.
 • Krav om innvendig bod er fjernet. Det er nå nok at boenheten har tilstrekkelig og egnet plass til oppbevaring av mat og klær. Krav til sportsbod er redusert til 2,5 kvm for boenheter inntil 50 kvm. For boenheter over 50 kvm er kravet til sportsbod fremdeles på min. 5 kvm. Studentboliger er unntatt fra dette kravet.
 • I studentboliger er kravet til luftlydisolasjon redusert til 45 desibel mellom rom i boenhet og fellesareal.
 • Det er innført noe lempeligere krav om tilgjengelige uteplasser, balkonger og terrasser. I tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming, gjelder kravet til trinnfri adkomst kun for boenhetens inngangsplan.
 • Krav til vindu i rom for varig opphold er fjernet. Dog er dagslyskravet opprettholdt – noe som kan oppnås ved bruk av glassvegg, glassfasade, glassbyggesten o.l.
 • Krav til sluk i selve gulvet på våtrom fjernes. Dermed åpnes det for benyttelse av veggsluk.
 • Radonkravet gjelder ikke lengre for bygninger som ikke inneholder rom for varig opphold.

Vi tilbyr bistand innenfor de fleste problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Ta gjerne kontakt med oss i dag for en gratis vurdering av din sak.