Relasjonsproblemer på arbeidsplassen

Arbeidsgiver har ansvar for å tilrettelegge for et godt psykososialt miljø på arbeidsplassen. Dette er ansvaret er hjemlet av arbeidsmiljøloven § 4-3 der det blant annet fremgår at:

  1. Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
  2. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.
  3. Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
  4. Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Viktig å ha det bra på arbeidsplassen

Det psykososiale arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakernes helse og velferd. Problemer kan få konsekvenser for både virksomheten og samfunnet som helhet, samt for den enkelte arbeidstaker. Likevel er det ofte vanskelig å ta opp og få løst problemer som gjelder relasjoner til andre på jobb. Mange kvier seg for å ta problemet opp med leder eller andre med direkte tilknytning til arbeidsplassen.

Vi kan hjelpe deg med dialogen

Indem Advokatfirma hjelper arbeidstakere og arbeidsgivere som opplever problemer med relasjoner på arbeidsplassen, og som ønsker en nøytral tredjepart å støtte seg til. Vi bidrar med juridiske råd og kan hjelpe til med å ta saken opp med arbeidsgiver/arbeidstaker. Videre bistår vi både arbeidsgiver og arbeidstaker med å finne den beste løsningen på problemene som har oppstått.

Ta kontakt i dag for å lufte ditt problem og høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg.