Knust frontlykt på bil

Erstatning etter trafikkuhell

Motorvogner har en lovpålagt forsikringsplikt. Når en motorvogn gjør skade, har den skadede krav på erstatning fra det forsikringsselskap hvor vognen er forsikret, selv om ingen er skyld i skaden.

I denne artikkelen gir vi deg gode råd på hvordan du skal gå frem, og hva du kan ha krav på.

Meld skaden så snart som mulig

Så snart et uhell har inntruffet, sender du en skademelding til forsikringsselskapet. Det er svært viktig at du dokumenterer skaden helt fra start.

Oppsøk lege innen tre dager etter uhellet

Du skal kunne dokumentere det man kaller akuttsymptomer, altså symptomer som opptrer rett etter ulykken. Oppsøk lege så raskt som mulig for å få journalført skadene dine.

Mange venter med å oppsøke lege, for å se om skadene “går seg til”. I en erstatningssak er dette uheldig. Har du vært i et trafikkuhell, vil vi derfor anbefale å oppsøke lege umiddelbart i tilfelle du har pådratt deg skader som kan gi konsekvenser over tid.

Om du ikke har dokumentasjon på dine plager rett etter ulykken, kan det oppstå spørsmål om skadene dine faktisk henger sammen med den aktuelle ulykken.

Få jevnlig dokumentasjon av skader og plagene dine

Brosymptomer er symptomer man har vedvarende etter ulykken. Det bør jevnlig journalføres alle plager du har i forbindelse med skaden, slik at du kan dokumentere en klar årsakssammenheng mellom uhell, akuttsymptomer og brosymptomer.

Disse vilkårene må oppfylles for at du skal ha krav på erstatning

Disse grunnleggende vilkårene må være på plass:

 •     Det må foreligge et ansvarsgrunnlag
 •     Det må foreligge en skade som følge av hendelsen
 •     Skaden må ha medført et økonomisk tap eller varig mèn

En vanlig uoverensstemmelse med forsikringsselskapet, er sammenhengen mellom skaden og ulykken. Forsikringsselskapet kan mene skadene har en sammenheng med plager man har hatt tidligere i livet, eller at plager som nakkesmerter kan være knyttet til alder og livsstil.

Videre kan det oppstå spørsmål om hvorvidt de forskjellige tapspostene skyldes selve skaden.

Kontakt en advokat tidlig i prosessen

Rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand dekkes av forsikringen, og det kan være nyttig å ta kontakt tidlig i prosessen.

Rettsprosessen, om kravet ikke fører frem

Om man ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet, kan man ta saken videre til domstolen. I mange tilfeller klages saken først inn til Finansklagenemnda. Dette er en klageinstans som har god kompetanse innen forsikringssaker. Klagebehandlingen i Finansklagenemnda er kostnadsfri.

Finansklagenemndas avgjørelse er imidlertid ikke bindende overfor forsikringsselskapet, men blir i de fleste tilfeller fulgt. Dersom man får medhold i Finansklagenemnda og dette ikke blir akseptert av forsikringsselskapet, så vil man få dekket saksomkostningene sine ved en etterfølgende tingrettsbehandling.

Normalt tar det seks måneder før en sak kommer opp til behandling i domstolen, men i slike skader er det ofte aktuelt å få en ny spesialist eller lege til å se på saken, noe som kan gjøre at det tar noe lengre tid.

Erstatning etter trafikkulykker

Hvis du har vært utsatt for en trafikkskade så er det flere poster du kan få erstattet:

 •     Påførte utgifter
 •     Fremtidige utgifter
 •     Påført inntektstap
 •     Fremtidig inntektstap
 •     Tap av hjemmearbeidsevne
 •     Ménerstatning
 •     Forsørgertap
 •     Oppreisning

Det er også lurt å sjekke om man har andre forsikringer som kan gi utbetaling, som ulykkesforsikringer, reiseforsikringer eller annet. Dette kan komme ved siden av annen erstatning.

Her kan du lese mer om forskjellige forsikringsordninger som kanskje kan komme i tillegg.

Vi er spesialister på personskade og erstatningsrett

Å søke om erstatning er en lang prosess som krever sitt. Som skadelidt har man ofte nok med egne skader, og man har ikke alltid krefter til å ta de diskusjonene som oppstår.

Vi i Indem jobber spesialisert med personskader, og vi har lang og bred erfaring innen erstatningssaker.  Vi kan bistå med valg av spesialist, og bistå deg i kommunikasjonen med forsikringsselskapet. Vi har erfaring fra begge sider av bordet, og vil hjelpe deg på best mulig måte. Hos oss blir du hørt, og vi hjelper deg i en vanskelig prosess.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak her.