Rød vekkerklokke

Dine rettigheter ved forsinket overlevering av ny bolig

Allerede ved avtaleinngåelsen bør du lese nøye gjennom vilkårene i kontrakten, og sikre deg at disse er lovmessige. Bustadoppføringslova stiller en del krav til avtalen som man ikke kan utelate. Sikrer man seg allerede her at kontrakten er korrekt, kan dette motvirke en konflikt på et senere tidspunkt.

Du bør alltid avtale en bestemt leveringsdato i kontrakten. Det sikrer at begge parter kan planlegge mot en felles dato. Har du ikke avtalt en bestemt overtakelsesdato med entreprenøren, men for eksempel kun har en antatt ferdigstillelsesdato, kan du ikke kreve dagmulkt dersom denne antatte datoen ikke overholdes. Uttrykk som «tar sikte på ferdigstillelse», er ikke konkret nok til å binde entreprenøren. Entreprenøren plikter imidlertid å varsle deg særskilt om at dagmulkt ikke kan kreves i disse tilfellene.

Boligkjøpers krav ved forsinkelse fra entreprenøren

Dersom leveransen fra entreprenøren blir forsinket, kan boligkjøperen kreve dagmulkt, heving av avtalen, erstatning eller å holde tilbake deler av vederlaget.

Dagmulkt kan kreves for hver dag boligen ikke overleveres til avtalt tid. Entreprenøren kan ikke avtale seg bort fra plikten til å betale dagmulkt. Bare dersom forsinkelsen skyldes noe som boligkjøperen er ansvarlig for (typisk tilleggsarbeider o.l.), eller forsinkelsen oppstår på grunn av noe som entreprenøren ikke kunne forhindre eller forutse.

Forbrukeren kan heve avtalen dersom forsinkelsen fra entreprenøren utgjør et vesentlig avtalebrudd. Det skal mye til for at det foreligger hevingsgrunn. Man kan bare heve avtalen dersom det er gitt melding til entreprenøren om hevingskravet før boligen er overtatt.

Erstatning er aktuelt der forbrukeren påføres et økonomisk tap som er større enn dagmulkten. Forutsetningen for å kunne kreve erstatning, er at entreprenøren (eller noen han er ansvarlig for) har opptrådt grovt uaktsomt eller uærlig, og at denne handlingen er skyld i forbrukerens tap.

Tilbakehold av vederlag er relevant der forbrukeren har et krav som følge av forsinkelsen. Da kan det holdes tilbake så mye av vederlaget som er nødvendig for å få dekket kravet sitt.

Entreprenørens krav ved forsinkelse fra boligkjøperen

Dersom forsinkelsen i byggeprosessen skyldes forhold som boligkjøperen er ansvarlig for, kan entreprenøren stanse arbeidet. Entreprenøren må imidlertid varsle om stans i arbeidet med en rimelig frist.

Stanses arbeidet, kan entreprenøren kreve tilleggsvederlag for arbeidet sitt. Han kan også kreve forsinkelsesrente.

Er boligkjøperens avtalebrudd tilstrekkelig omfattende, kan entreprenøren også heve avtalen.

Konflikter blir kostbare – ta kontakt med advokat tidlig

Konsekvensen av en konflikt under oppføring av boliger, blir raskt kostbare. Dagmulkt eller tilleggsvederlag, erstatning og tilbakehold av vederlag vil, sammen med kostnader til en prosess, være krevende å bære både for en boligkjøper og for en entreprenør.

Ta kontakt med våre eiendomsadvokater på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no dersom du trenger bistand i forbindelse med tvist etter kjøp av ny bolig. Vi kan hjelpe deg med å få byggeprosessen på rett kjøl igjen, uten at tapene for både deg og motparten blir uoverskuelige.