Nye regler for rettsakene

Store endringer i reglene for rettsaker

Forliksrådsbehandling i tvister under 200 000 kr

Tidligere måtte alle saker hvor tvistesummen var 125 000 kroner eller mindre, innom forliksrådet. Denne verdigrensen er nå hevet til 200 000 kroner. Dette betyr at det vil være tvungen forliksrådsbehandling i langt flere saker enn tidligere, samtidig som forliksrådet får tilsvarende økt myndighet til å avsi dom.

Småkravsprosess for alle tvister opp til 250 000 kr

Saker for norske domstoler behandles enten etter reglene om allmennprosess eller småkravsprosess. Småkravsprosess er kort fortalt en enklere, raskere og rimeligere prosess enn det alminnelige prosessen (allmennprosess). Rettsmøtene i småkravssaker skal gjennomføres på kortere tid, og det er begrensninger i hvor mye man kan kreve i sakskostnader.

Grensen mellom småkravsprosess og allmennprosess er fra 1. juli doblet, fra 125 000 kr til 250 000 kr. Dette betyr at langt flere saker vil behandles etter reglene for småkravsprosess.

Grensen for hva man maksimalt kan kreve i erstatning for sakskostnader i småkravsprosess, er uendret. Man kan dermed fortsatt kreve inntil 20 % av sakens tvistesum i en småkravsprosess. I praksis økes imidlertid grensen til det dobbelte, siden grensen for småkravsprosess er doblet. Dermed kan man nå kreve inntil 50 000 kr i sakskostnader – og også risikere å bli idømt et tilsvarende beløp dersom man taper saken. Den økonomiske risikoen ved en småkravsprosess er dermed betydelig forhøyet gjennom regelendringene.

Ankeadgangen i småkravssaker

Som følge av endringene i grenser for småkravsprosess, er også grensene for å kunne anke en sak til lagmannsretten, økt tilsvarende. Det betyr at man nå som hovedregel ikke får anke inn saker til lagmannsretten der kravet er under 250 000 kr. Det finnes unntak, men det er sjelden at disse benyttes.

 

Konsekvensene av regelendringene som her er gjennomgått, er for det første at forliksrådene kommer til å få langt flere saker på sitt bord. Et stort antall saker vil bli underlagt en vesentlig forenklet saksbehandling i tingretten. Det kan gi rimeligere prosesser, men kan også gå ut over kvaliteten og rettssikkerheten. Videre vil lagmannsrettene kunne nekte å behandle et langt større antall tvister.

Hele endringsloven finner du her (ekstern lenke).