Blad som står i sanden på sandstrand

Feriepenger

Hvem har krav på feriepenger?

Alle arbeidstakere har rett til feriepenger, men ikke alle har opptjent seg denne retten ennå. Dette gjelder hovedsakelig det første året man er i lønnet arbeid. Slike arbeidstakere, for eksempel nyutdannede som nettopp har begynt i jobb, har rett på ferie, men ikke nødvendigvis feriepenger.

Også arbeidstakere som ikke har hatt normal lønn i opptjeningsåret, har rett til utbetaling av feriepenger. En arbeidstaker har for eksempel rett til feriepenger av sykepenger, men noe begrenset. Feriepengegrunnlaget er da sykepenger fra opptjeningsåret som er utbetalt i arbeidsgiverperioden på opptil 16 dager, deretter av sykepenger utbetalt av NAV for inntil 48 dager.

Når får man feriepengene?

Etter ferieloven skal feriepenger egentlig utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien eller senest en uke før ferien. Men lovens ordning praktiseres faktisk ikke mye i arbeidslivet. I stedet utbetales som regel feriepenger en gang i året for samtlige arbeidstakere i en bestemt måned, normalt juni.

Hvordan beregnes feriepengene?

Grunnlaget for beregningen av feriepengene er opptjeningen fra det forutgående kalenderår. Feriepengegrunnlaget kan man dermed finne på lønns- og trekkoppgaven fra forrige år. Beregningsgrunnlaget for feriepenger er hele lønnen, inkludert overtidsgodtgjørelse og som hovedregel også bonus og provisjons-lønn som er basert på personlig arbeidsinnsats. Derimot inngår ikke dekning av reiseutgifter eller feriepenger som ble utbetalt i opptjeningsåret.

Feriepengeutbetalingen beregnes på grunnlag av en lovfestet prosentsats. Feriepenger utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år medfører særregler en forhøyet sats på 12,5 prosent av feriepengegrunnlaget.

Utbetalingen avhenger også av lengden på arbeidstakers ferie. Noen arbeidstakere har tariffestet fem uker ferie. Arbeidstakere over 60 år har rett på forlenget ferie med én ekstra ferieuke. På arbeidsplasser som har flere feriedager enn etter ferielovens regler, blir prosentandelen da tilsvarende høyere. Prosentsatsen for arbeidstakere med fem ukers ferie er 12 prosent. For arbeidstakere over 60 år er den ytterligere hevet til 14,3 prosent.

Feriepenger når man slutter i jobben

Ved opphør av arbeidsforhold har arbeidstaker krav på å få utbetalt opptjente feriepenger selv om ferien ikke blir avviklet hos arbeidsgiveren. Opptjente feriepenger blir da utbetalt siste vanlige lønningsdag før fratreden. Delen av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan bli utbetalt i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Juridisk bistand

Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i spørsmål vedrørende feriepenger.