Tom lommebok

Klient vant frem i Trygderetten med krav om sykepenger

Klienten hadde arbeidet som daglig leder i ovennevnte foretak i mange år da han ble akutt syk.  Da han fremsatte krav om sykepenger, fikk han avslag. NAV mente at han ikke var å anse som arbeidstaker etter folketrygdloven. NAV mente videre at han heller ikke hadde hatt tap i pensjonsgivende inntekt som følge av sykdommen og at han heller ikke hadde vært i arbeid i minst 4 uker før sykemeldingen slik loven krever.

NAV tapte på alle punkter.

Trygderetten mente at NAV har tolket loven feil når det ble hevdet at en som er ansatt i et aksjeselskap hvor en selv har betydelige eierinteresser ikke kan anses som arbeidstaker. Trygderetten mente at det ikke kunne tillegges avgjørende vekt at arbeidstakeren ikke var underlagt andres instruksjonsmyndighet.

Trygderetten mente videre at klienten hadde sannsynliggjort at han var i arbeid rett før sykemeldingen og at arbeidsgivers forskuttering av sykepenger ikke var et moment som talte for at han ikke hadde tapt inntekt som følge av sykdommen. At det ikke var innrapportert lønn på sykemeldingstidspunktet, var heller ikke avgjørende så lenge det var sannsynliggjort og dokumentert at hele årslønnen også i tidligere år ble utbetalt sent på året.

Klienten var bistått av advokat Gitta Barth.