Knust frontlykt på bil

Tips og råd ved trafikkskade

1. Melde skade og sikre bevis

Trafikkulykker med personskader skal meldes til politiet fra åstedet. Ved at dette gjøres, vil også bevis som kan styrke din erstatningssak bli sikret. Politiet vil blant annet ta bilder av ulykken og avhøre eventuelle vitner. Dersom politiet ikke gjør dette, bør du gjøre det. Ta bilder, snakk med eventuelle vitner og ta deres kontaktinformasjon. På denne måten sørger du for at ulykken blir best mulig dokumentert, noe som vil hjelpe din sak mot forsikringsselskapet.

Deretter må skaden meldes til eget, og eventuelt motpartens, forsikringsselskap. Det er forsikringsselskapet til den motorvognen som forårsaket ulykken som håndterer erstatningssaken. Det kan by på vanskeligheter å avgjøre hvilken motorvogn som forårsaket ulykken. Dette vil en advokat kunne hjelpe deg med.

2. Oppsøk lege

Vi anbefaler alltid at de som har vært involvert i en trafikkulykke oppsøker lege, eventuelt legevakt, for kontroll. Selv om man ikke kjenner noen smerter, plager eller lignende symptomer umiddelbart etter ulykken, kan disse vise seg i tiden fremover. Det er viktig at legen, så tidlig som mulig, gjøres oppmerksom på smerter, plager mv. som viser seg etter ulykken, og at dette nedtegnes i din journal. Dette kan få stor betydning for din erstatningssak, da forsikringsselskapene ofte vil hevde at skadene ikke skriver seg fra ulykken, men at de var til stede før denne. Det er den som fremsetter et erstatningskrav som må bevise at skadene skyldes trafikkulykken.

3. Kontakt advokat

Vi anbefaler at en advokat med kompetanse inne personskadeerstatning kontaktes så tidlig som mulig. En erstatningssak etter en trafikkulykke vil ofte vare i flere år, og mange spørsmål vil reise seg. En advokat vil kunne bistå deg med å overholde melde- og foreldelsesfrister, sikre bevis, bygge din sak overfor forsikringsselskapet og mest viktig sørge for at du får den erstatningen du har krav på. Forsikringsselskapet vil normalt dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Og med våre vilkår vil du uansett ikke måtte betale noe som helst før erstatning foreligger.

Forsikringsselskapet vil fra det tidspunkt skaden meldes inn jobbe mot ingen eller minimal erstatningsutbetaling. Dersom advokat blir engasjert på et sent tidspunkt kan forsikringsselskapet allerede ha fått et forsprang hva angår blant annet bevissikring og strategi.

4. Behandling og jevnlig kontroll

Adekvat behandling må iverksettes når skadene er klarlagte. Vi anbefaler jevnlige legebesøk etter en trafikkulykke. Dette er for å fjerne all tvil om hvorvidt skadene fremdeles er vedvarende. Det er viktig at brosymptomer journalføres. Dersom du velger å dra på jobb til tross for smerter eller plager som følge av trafikkskaden, er det viktig at du gjør legen oppmerksom på at du nettopp gjør dette på tross av smertene eller plagene. Det skal svært lite til før forsikringsselskapet vil hevde at du er friskmeldt fra trafikkskaden.