Hender som holder mobiltelefon

Har tilkallingsvikarer krav på sykepenger?

Mange kontakter Indem med spørsmål om de har krav på sykepenger som ringehjelp eller tilkallingsvikar.

Dette spørsmålet kommer ofte på spissen i arbeidsgiverperioden, siden det er denne perioden som koster penger for arbeidsgiveren.

Utgangspunktet er at arbeidstakere på tilkalling kan ha rett på sykepenger, men det beror blant annet på hvor mye og ofte du har jobbet før du ble sykemeldt. Folketrygdlovens utgangspunkt er at du har rett på sykepenger dersom du oppfyller lovens krav, som i hovedsak er at:

I praksis betyr dette at de fleste som arbeider i en midlertidig stilling vil ha rett på sykepenger, også i arbeidsgiverperioden, etter at de har arbeidet i bedriften i fire uker. For tilkallingsvikarer oppstår det imidlertid to spesielle spørsmål. Det første er om du oppfyller kravet til opptjeningstid dersom du bare har jobbet noen vakter av og på i en periode. Det andre er om du kan sies å tape pensjonsgivende inntekt dersom du ikke har avtalt noen vakter med arbeidsgiver fremover.

Tilkallingsvikarer og opptjeningstid

Siden tilkallingsvikarer kun er på jobb periodevis, er det ofte vanskelig å oppfylle kravet om å ha vært på jobb i minst fire uker før man blir sykemeldt. Nettopp på grunn av dette finnes det et unntak fra denne hovedregelen i folketrygdloven § 8-18, andre ledd, som sier at:

Dersom arbeidstakeren slutter i arbeidet, men igjen begynner å arbeide hos den samme arbeidsgiveren innen to uker, regnes det tidligere arbeidsforholdet med når opptjeningstiden skal beregnes.

Formålet med dette unntaket er nettopp å utvide retten til sykepenger for arbeidstakere med typiske tilkallingsavtaler. Dette betyr i praksis at så lenge det ikke har gått mer enn 14 dager mellom hvert arbeidsoppdrag, oppfyller tilkallingshjelper også kravet til opptjeningstid.

Tilkallingsvikarer og tap av inntekt

Et annet problem er om en ringevikar kan hevde å tape arbeidsinntekt i en periode med nedsatt arbeidsevne. Dersom man blir syk, men uansett ikke har avtalt noen oppdrag fremover, vil arbeidsgiver som regel vegre seg for å betale ut sykepenger.

Denne problemstillingen har flere ganger vært et tema i Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Slik har Ankenemnda vurdert saker om sykepenger for tilkallingsvikarer:

Saker med avtalte fremtidige vakter

Dersom vilkårene om opptjeningstid er oppfylt og det er avtalt nye vakter innen 14 dager, har Ankenemnda kommet til at arbeidsgiver er forpliktet til å betale sykepenger for de avtalte fremtidige vaktene.

Arbeidsgiverperioden inntrer da fra første hele avtalte arbeidsdag hvor tilkallingsvikaren skulle ha arbeidet.

Saker uten avtalte fremtidige vakter

Dersom det ikke er avtalt noen fremtidige vakter idet du blir syk, kan arbeidsgiver nekte å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Men arbeidstaker kan likevel ha rett på sykepenger dersom det er overveiende sannsynlig at arbeidstaker ville blitt spurt om å ta vakter dersom vedkommende ikke var blitt syk.

For å kreve sykepenger i en slik situasjon, må arbeidstaker selv kontakte NAV og informere om at man mener at man har rett til sykepenger som tilkallingshjelp.

Som dokumentasjon for kravet bør man legge ved lønnsslipper og annen dokumentasjon som viser at man har vært regelmessig tilkalt i minst 3 måneder og at det har gått mindre enn 14 dager mellom hvert arbeidsforhold. NAV vil da ta stilling til om du har krav på sykepenger i arbeidsgiverperioden eller ikke.