Klient fikk medhold i anke i Trygderetten

Indem Advokatfirma har bistått en klient med klage og anke på vedtak om avslag på krav om ung ufør -tillegg til uføretrygd.

Hva saken gjaldt

Spørsmålet i saken var om alvorlighetskravet var oppfylt. Trygderetten la i tråd med en nyere, retningsgivende trygderettskjennelse, til grunn at det sentrale vurderingstemaet er lidelsenes alvorlighet. Trygderetten viste til vår klients oppvekst i et utrygt hjem preget av dårlig renhold, manglende vedlikehold og manglende omsorg og oppfølgning. Vår klient lider av alvorlig bulimi, ADHD, tilbakevendende depressiv lidelse, sosial angst/fobi og symptomer på OCD. Klient har også slitt med selvskading og har forsøkt å ta sitt eget liv.

Trygderettens avgjørelse om ung ufør tillegg

Trygderetten la til grunn at det er vår klients samlede psykiske sykdomsbilde som skal vurderes opp mot alvorlighetskriteriet. Det ble konkludert med at vår klient var ufør før fylte 26 år på grunn av alvorlig sykdom, og det ble fattet vedtak om at vår klient har krav på ung ufør-tillegg til uføretrygden.

Vi bistår gjerne i din sak

Klienten ble bistått av advokat Hege Narmo. Indem Advokatfirma har lang erfaring med å bistå med klage på avslag fra NAV.

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.