Utmåling av barneerstatning

Det kan være lurt å ha bistand av advokat for å få beregnet riktig erstatning. Indem Advokatfirma har flere advokater som bistår med beregning av erstatning til barn.

Etter de nye reglene har alle som er under 19 år på skadetidspunktet/skadevirkningstidspunktet krav på erstatning beregnet etter de nye reglene. Tidligere beregnet man barneerstatning for alle som ikke hadde fylt 16 år på skadetidspunktet.

Etter de nye reglene skal det beregnes inntektstap, erstatning for utgifter og tapt eller redusert arbeidsevne i hjemmet. Ménerstatning (erstatning for ikke økonomisk tap) for varig skade beregnes for samme måte som for voksne.

Beregningen av erstatningen er standardisert, det vil si at barn med like skader og medisinsk invaliditet, vil få samme erstatning.

Erstatning for barn som får et inntektstap i en kortere periode – for eksempel forsinket skolegang eller studieprogresjon, vil få erstatningen utmålt individuelt.

Inntektstapet utmåles i to faser- den første frem til fylte 21 år og den andre fasen er fra fylte 21 år og livet ut.

Inntektstapserstatning i den første fasen (fremt til fylte 21 år) skal kompensere for tapte inntekter fra sommerjobber og deltidsarbeid ved siden av skolegang. Erstatningen er standardisert og erstatningens størrelse er fastsatt i forskrift.

Erstatning fra fylte 21 år og livet ut fastsettes ut fra den ervervsmessige uføregraden. Også denne erstatningen er standardisert.

I tillegg til erstatning for lønnstapet, har skadelidte også krav på erstatning for tapt arbeidsevne i hjemmet. Det er to standardiserte satser for denne erstatningsposten. Den ene for skadelidte som verken kan utføre tyngre eller lettere arbeidsoppgaver. Disse skadelidte har krav på erstatning for tapt arbeidsevne i hjemmet tilsvarende 8 ganger folketrygdens grunnbeløp. For skadelidte som ikke klarer å utføre tyngre arbeid i hjemmet gis det standardisert erstatning med 4 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Det er oppstilt en rekke unntak fra hovedreglene ovenfor. Blant annet kan partene bli enige om å gjøre opp hele saken uten å vente til fylte 21 år.