Diverse gammelt verktøy

Del 4: Ny avhendingslov – selgers rettingsadgang

I henhold til avhendingsloven § 4-10 har selger en lovfestet anledning til å foreta retting/utbedring av de feil og mangler kjøper reklamerer over.

Forutsetningen for rettingsadgangen er at dette ikke vil medføre urimelig ulempe for kjøper, og kjøper ikke har rimelig grunn til å motsette seg slik retting.

Rettingen skal skje innen rimelig tid etter at kjøper har reklamert og gjort det mulig for selger å rette, samt for selgers regning.

Retter ikke selger, kan kjøper kreve prisavslag eller heving. Prisavslag eller heving kan likevel ikke kreves dersom kjøper nekter selger å rette.

Selgers rettingsadgang består

Lovgiver har vurdert om slik adgang for selger skal bestå, og videre hva som skal være konsekvensen av at kjøper eventuelt avviser et rimelig rettingstilbud fra selger.

Departementet besluttet at selgers rettingsadgang skulle bestå. Dersom kjøper avviser selgers rettingstilbud uten rimelig grunn, mister man retten til prisavslag. Etter de nye lovendringene mister man imidlertid ikke retten til erstatning. Dette følger av en tilføyelse i § 4-10 fjerde avsnitt:

«Krenking av retten etter fyrste ledd hindrar ikkje eit krav frå kjøparen om skadebot, men kjøparen kan måtte bere delar av tapet etter § 7-2 fyrste ledd.»

Mister ikke retten til erstatning ved avvist retting

Lovgiver har altså her besluttet at det er mulig for kjøper å kreve erstatning for sitt tap, til tross for at selger ikke gis anledning til å rette. Erstatningen kan bli begrenset dersom kjøper ikke har gjort sitt for å begrense tapet.

Ettersom kjøper kan velge å kreve utbedringskostnader som prisavslag eller erstatning, åpner departementets lovendring for at en kjøper kan omgå selgers rettingsadgang ved for eksempel å nekte selger å rette, deretter utbedre og så kreve erstatning for de påløpte utbedringskostnadene.

Valgmulighet for kjøper

Kjøper kan altså velge å kreve erstatning for en mangel i stedet for prisavslag, og da vil selger miste sin mulighet til å foreta retting av mangelen.

Hvilken betydning denne lovendringen vil få i forhold til antall rettstvister, gjenstår å se, da den faktiske hovedregel har vært at det utmåles prisavslag eller erstatning, ikke retting utført av selger eller i regi av selger.

Forsikringsselskapenes muligheter begrenses

Men, det vil begrense selgers og forsikringsselskapenes mulighet for å påberope seg en rettingsadgang, som de uansett sjelden benytter.

Les øvrige artikler i artikkelserien her:

Del 1: Ny avhendingslov – «En tryggere bolighandel», eller?

Del 2: Ny avhendingslov – kjøpers undersøkelsesplikt

Del 3: Ny avhendingslov – innvendig arealsvikt

***

Har du spørsmål til artikkelen? Har du avdekket mangler ved din bolig? Har du solgt bolig og fått rettet et krav mot deg? Ta kontakt med oss i dag for en vurdering av din sak.