Flyfoto av liten by

Er du i tvist med huseier eller leietaker?

Konfliktløser mellom utleier og leietaker

Mange utleiere havner i konflikt med leietakeren. Som regel er det ved avslutningen av et leieforhold at partene blir uenige. Et kjent scenario er at leietaker vil ha tilbake depositumet, mens utleier vil beholde depositumet for å dekke skader i boligen. Banken kan ikke avgjøre hvem som skal få utbetalt pengene eller hvor mye som skal utbetales. Blir de ikke enige, må partene som regel klage til Husleietvistutvalget (HTU). HTU behandlet mer enn 1 600 klager i 2016.

Alle saker om leie av bolig i Oslo og Akershus behandles av Husleietvistutvalget (HTU). HTU er et spesialisert organ som behandler tvister mellom utleiere og leietakere. De har kompetanse til å avsi rettslig bindende avgjørelser. HTU finnes også i Hordaland og Nord- og Sør-Trøndelag. Øvrige tvister behandles av forliksrådet i den enkelte kommune.

Se også: Vi kan foreta en gratis og uforpliktende vurdering av din sak – kontakt oss her

Forbrukere som leier av en næringsdrivende kan klage til HTU uansett hvor i Norge utleieboligen befinner seg.

Prosessen i HTU

Det må først sendes en skriftlig klage til HTU. Motparten får deretter mulighet til å inngi et tilsvar. Før saken avgjøres av et utvalg, får partene et tilbud om mekling. Mekling er frivillig og forestås slik at en mekler fra HTU forsøker å få partene til å bli enige. I 75 % av sakene hvor partene samtykker til mekling i HTU, blir partene enige og inngår en avtale. HTU synes meklingen går mye bedre for seg dersom partene har med seg advokat. En advokat under meklingen kan gi parten gode råd og innspill om hvor god sak vedkommende har, slik at det blir enklere å forhandle. Videre kan en advokat hjelpe til med å skille mellom det som er irriterende og det som er juridisk relevant i vurderingen av kravet. Mekling hos HTU gir partene kontroll over saken, slik at de kan inngå en avtale og avslutte saken.

De fleste sakene som havner i HTU, ender der

Under 3 prosent av HTU sine avgjørelser klages til tingretten. Det betyr at 97 % av sakene avgjøres endelig der. Avgjørelser fra HTU har rettskraft og kan være grunnlag for å få utbetalt depositum fra banken og starte tvangsinndrivelse gjennom namsmyndighetene. Siden så få saker går videre i rettssystemet, er det viktig å få frem saken sin på en god måte i HTU.

Indem kan bistå i prosessen

Våre advokater kan vurdere om du har et krav du bør gå videre med, skrive klage eller tilsvar til klage på dine vegne og bli med som rådgivere i HTU hvis ønskelig. Har du hus- eller innboforsikring, vil forsikringsselskapet dekke det meste av kostnadene til advokatbistanden.

Ta kontakt dersom du ønsker en gratis vurdering av saken din. Du kan nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.