Færre mottar AAP – 42 % har psykiske lidelser

Ferske tall fra NAV viser at antall mottagere av arbeidsavklaringspenger har falt kraftig for aldersgruppen 40–59 år. Antall yngre personer som mottar arbeidsavklaringspenger har imidlertid vært relativt stabil.

Psykiske lidelser utgjør den største diagnosegruppen, etterfulgt av muskel- og skjelettlidelser. Første halvår 2019 var 42 % av personene som mottok arbeidsavklaringspenger diagnostisert med psykiske lidelser, mens 29, 4 % led av muskel- og skjelettplager. Nesten halvparten av stønadsmottagere med  psykiske lidelser er personer med angst og depresjon. For personer under 30 år er psykiske lidelser årsaken til arbeidsuførheten i 70 % av tilfellene.

40 prosent av personer som sluttet å motta AAP i 3. kvartal 2018 var i jobb 6 måneder senere. 31 prosent har fått uføretrygd, mens 17 prosent fortsatt står registrert med nedsatt arbeidsevne.

Fra 1. januar 2018 ble reglene for å få innvilget arbeidsavklaringspenger strammet inn. Blant annet ble ordinær periode med AAP redusert fra fire til tre år. Det ble også innført en toårsgrense på hvor lenge AAP kan innvilges utover ordinær stønadsperiode.