Håndtrykk foran bolig, huskjøp

Opplysningssvikt ved boligkjøp

Selgers opplysningsplikt er helt sentral ved salg av boliger. Selgeren plikter å formidle all informasjon som han eller hun sitter inne med, uansett hvor viktig opplysningene kan synes å være. Også eiendomsmegleren og takstmannen er normalt sett omfattet av reglene om mangelfulle, tilbakeholdte og uriktige opplysninger.

Vilkårene for prisavslag ved opplysningssvikt følger av avhendingsloven § 3-7 og § 3-8.

Manglende opplysninger om eiendommen

Dersom du har fått utilstrekkelige opplysninger om forhold ved eiendommen, eller selgeren har holdt tilbake relevant informasjon, gir dette i mange tilfeller grunnlag for prisavslag. Typisk vil være at selgeren kjente til et fuktproblem i kjelleren, eller at han/hun selv hadde pusset opp baderommet, men unnlot å fortelle om dette ved salgsprosessen. Det kan også hende at selgeren har hatt mus, maur, sølvkre, skjeggkre eller andre skadedyr i boligen, men uten at dette er opplyst.

Også endring i reguleringsplaner, tvister med naboer eller sameiet eller en reklamasjon som selgeren selv har fremsatt om eiendommen, omfattes av selgerens opplysningsplikt. Disse opplysningene skal da videreformidles til boligkjøper ved salget.

Se også: Mangelskrav ved kjøp og salg av brukt bolig – våre eiendomsadvokater kan hjelpe deg.

Uriktige opplysninger om eiendommen

Alle opplysninger som gis i salgsdokumentasjonen skal være riktige. Dette gjelder opplysninger om boligens og tomtens areal, antall rom, om rommet er godkjent for sin aktuelle bruk (varig opphold), tidspunkt for når oppussingsarbeider er utført osv.

Alle disse opplysningene skal samsvare med realitetene. Gjør de ikke det, har du vanligvis krav på prisavslag.

Opplysningssvikten må ha innvirket på eiendommens kjøpesum

Forutsetningen for å få prisavslag på grunn av opplysningssvikt, er at salgsprosessen har blitt påvirket av opplysningssvikten. Dette kan være at boligen har fått en høyere pris enn den ellers ville fått, eller at du ikke ville kjøpt boligen overhodet dersom du hadde fått de aktuelle opplysningene. I hovedsak er det bare de helt ubetydelige omstendigheter ved boligen som ikke vil gi grunnlag for prisavslag.

Fuktproblemer og lekkasjer vil nær sagt alltid påvirke markedsverdien av boligen. Oppussingsarbeider utført av ufaglærte eller uten nødvendige papirer vil også kunne påvirke hva folk er villige til å betale for boligen. Som boligkjøper har du derfor krav på å få slike opplysninger før du kjøper, slik at du vet hva du eventuelt kjøper.

Hva gjør jeg med min sak?

Dersom du oppdager at boligens tilstand og/eller egenskaper ikke samsvarer med det selgeren har fortalt, bør du ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere om du har rett til prisavslag og erstatning. Vi kan også hjelpe deg med å komme i kontakt med kompetente sakkyndige og takstmenn, for å kunne vurdere hva som må gjøres for å rette opp feilene ved boligen.

Vi i Indem bistår deg på ethvert trinn av saken, helt fra første reklamasjon til selgeren og frem til endelig resultat. Vi håndterer korrespondansen med selgeren eller selgerens forsikringsselskap, innhenter nødvendig dokumentasjon, rekvirerer teknisk sakkyndig bistand og representerer deg i retten dersom saken ikke løses utenfor domstolene.

Du kan ta kontakt med vår eiendomsrettsavdeling ved å ringe 22 00 88 88 eller sende en e-post til post@indem.no.