Klient vant i lagmannsrett

Indem Advokatfirma har bistått klient i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i en tvist med håndverker.

Hva saken gjaldt

Saken gjaldt krav om økonomisk oppgjør og erstatning etter heving av kontrakt i forbindelse med utførelse av håndververkertjeneste. Det var nærmere bestemt innredning av kjeller til boligareal i klientens enebolig. Hovedspørsmålet var om byggherrene – forbrukerne – hadde rett til å heve avtalen med entreprenøren og kreve dekket merkostnader til å fullføre prosjektet med andre håndverkere. Samt erstatning for økonomisk tap. Det var også spørsmål om personlig erstatningsansvar for styreleder og daglig leder i entreprenørselskapet.

Vår klient hadde kjøpt en bolig i 2015 som var oppført i 1923. Kjelleretasjen hadde da en takhøyde på rundt 2 meter og kun deler av den var innredet. De ønsket å modernisere og innrede kjelleren som varig oppholdsrom med utleiedel, samt utvide grunnflaten i kjelleren. Planlegging begynte i 2016 og de mottok tilbud fra arkitekt.

Klient tok kontakt med flere entreprenører høst 2017, deriblant saksøkte. Kontrakt med saksøkte ble inngått februar 2018.

Forut for kontraktsinngåelsen hadde partene forhandlet om pris og omfang av arbeidet, og det var gjennomført befaring på eiendommen.
Kontraktsarbeidene ble igangsatt i mars 2018. Men de ble aldri blitt fullført. Det oppstod problemer i slutten av april 2018 og det ble full stans i arbeidene på våren/forsommeren. Fundamenter ble undergravd og det ble ikke foretatt nødvendig sikring for å sikre mot kollaps og/eller setninger i bygget. Entreprenøren sørget ikke for tilfredsstillende sikring av boligen mens arbeidene ble utført.

Lagmannsretten bemerker

Flere av kontraktsbruddene innebar til dels grove brudd på bestemmelser i håndverkertjenesteloven , bransjestandarder og forskriftskrav. Dette ble ansett som svært alvorlig og kunne fått store konsekvenser for klientene og boligen deres. I verste fall med skader på person og/eller materiell. Det var ikke forsvarlig å grave så mye som saksøkte gjorde uten tilstrekkelig sikring. Fremgangsmåten var også i strid med forskrifter.

Forholdene var så alvorlig at det ble anbefalt å stenge byggeplassen, og familien måtte i en periode flytte ut. Både takstmann, ny grunnentreprenør og geotekniker var enig i at det var fare for at boligen kunne kollapse med mindre adekvate sikringstiltak ble utført.

Konklusjon

Lagmannsretten mener , på bakgrunn av den samlede bevisførsel at saksøkte ikke oppfylte de krav man kan stille til en fagkyndig tjenesteyter etter håndverkertjenesteloven § 5 første ledd. Håndverkertjenesteloven § 26 andre ledd andre punktum gir hjemmel for å heve med virkning for gjenstående arbeider dersom det allerede før overtakelsen er klart at tjenesten vil ha en mangel av vesentlig betydning – et forventet vesentlig kontraktsbrudd.

Lagmannsretten mener at det var av stor betydning for saksøker å få en annen håndverker, som de hadde tillit til, til å ferdigstille boligen. Det dreier seg om saksøkers private bolig, og det var en klar forutsetning at familien skulle kunne bo i huset mens arbeidene pågikk. Fordelene for saksøker ved å engasjere en ny håndverker, var vesentlig større enn ulempene for saksøkte ved ikke å få ferdigstille kontraktsarbeidene. Saksøkte hadde allerede fått betalt halve kontraktssummen. Heving er kun gjort gjeldende for gjenstående arbeid.

Saksøker tilkjennes nesten 900000kr. Dette inkluderer leietap fra utleiedel, erstatning på kostnader til takstmann og kompensasjon fra saksøkte på grunn av heving, samt forsinkelsesrenter.

Styreleder ble funnet personlig ansvarlig i samsvar med aksjelovens § 17-1. I samsvar med aksjeloven § 17-1 ble styrelder funnet personlig ansvarlig.

Mens retten kom til at daglig leder ikke kunne holdes ansvarlig i denne saken. Disse var trukket inn i saken basert på bestemmelsen om personlig ansvar for styremedlemmer m.v. i aksjelovens § 17-1, for det tilfellet at det skulle bli åpnet konkurs i selskapet.

Vi bistår gjerne!

Våre eiendomsadvokater har betydelig erfaring med håndtering av håndverksaker. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.