Krav til entreprenørgaranti også ved salg av ferdigstilt ny-bolig

Garantireglene i Bustadoppføringslova endres, jf. ny endringslov av 15.05.208, nr. 18. Den nye lovendringen, som vil tre i kraft 01.01.2019, gir forbrukerkjøper krav på entreprenørgaranti også der avtalen inngås etter avhendingsloven. Krav på garanti vil gjelde ved kjøp av nyoppført bolig som selges inntil 6 måneder etter ferdigstillelse. Forutsetningen er at selger gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet.

Ny § 2-11 vil lyde;

§ 2-11. Garanti for oppfylling av avtalen

Ved sal av ny eigarbustad eller fritidsbustad som vert seld innan seks månader etter fullføringa av bustaden, skal seljaren stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12, såframt seljaren har ledd i næringsverksemd og kjøparen er forbrukar.

Når den nye bestemmelsen trer i kraft skal entreprenørgaranti stilles både der boligen selges under oppføring (salg etter Bustadoppføringsloven, buofl.) og der boligen selges etter ferdigstillelse (salg etter Avhendingsloven). Skal entreprenøren kunne unnlate å stille slik entreprenørgaranti, må han vente til det har gått minimum 6 måneder fra ferdigstillelse av boligen.

Det er også vedtatt enkelte endringer og presiseringer for øvrig i buofl. § 12. Blant annet gjeninnføring av tilbakehold som kjøpers sanksjon mot manglende eller forsinket garantistillelse. Dagens § 12, 9. ledd, 2. og 3. pktm. om at kjøper i de tilfelle det er avtalt en utsatt garantistillelse kan heve avtalen, dersom garanti ikke er stilt som avtalt, er nå vedtatt opphevet.

Hovedregelen er ennå at garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse, men dersom entreprenøren ved avtaleinngåelse tar forbehold om åpning av byggelån, salg av et visst antall enheter eller igangsettingstillatelse utsettes garantiplikten til forbeholdet er bortfalt. Det samme skal nå gjelder der hvor forbrukeren tar forbehold med lignende virkning.

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2019.